CHO THUÊ XE 16 CHỖ


Giá theo tháng: 22,500,000 VND Giá sân bay: 600,000 VND
Giá theo ngày: 1,000,000 VND Đời xe: 2021 - 2024 Mới nhận
Giá theo tháng: 22,500,000 VND Giá sân bay: 600,000 VND
Giá theo ngày: 1,000,000 VND Đời xe: 2021 - 2024 Mới nhận
Giá theo tháng: 22.500.000 VND Giá sân bay: 600,000 VND
Giá theo ngày: 1,000,000 VND Đời xe: 2021 - 2024 Mới nhận
Giá theo tháng: 23,500,000 VND Giá sân bay: 600,000 VND
Giá theo ngày: 1,000,000 VND Đời xe: 2022 - 2024
Giá theo tháng: 23.500.000 VND Giá sân bay: 660,000 VND
Giá theo ngày: 1,200,000 VND Đời xe: 2022 - 2024 Mới Nhận
Giá theo tháng: 23.500.000 VND/Tháng Giá sân bay: 600,000NVND
Giá theo ngày: 1,200,000 VND Đời xe: 2022 - 2024